موارد استفاده از ذرت

1392/11/1 - 07:55

  دانه ذرت به رنگ سفید ، زرد یا مخلوطی از این دو یافت می‌شود. خوراکهایی که...

برداشت محصو.ل ذرت

1392/11/1 - 07:53

  برای برداشت محصول ، رطوبت دانه باید بین 20 تا 25 درصد باشد. اگر قرار باشد که...